Julkinen oikeusavustaja

X ja Y valittivat hovioikeuteen ja vaativat, että käräjäoikeuden päätös kumotaan tai että edunvalvojaksi ainakin määrätään julkinen oikeusavustaja D. Edunvalvojan henkilön osalta hovioikeus totesi, että varatuomari Helsinki ja julkinen oikeusavustaja D olivat molemmat sopivia tehtävään. Hovioikeus katsoi, että henkilö, joka nautti X:n ja Y:n luottamusta, oli sopivampi henkilö edunvalvojan tehtävään.

Julkinen oikeusavustaja hinta

Valituksessaan perusturvalautakunta vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin A:n ja B:n edunvalvojaksi oli määrätty julkinen oikeusavustaja D ja että tehtävään määrätään toinen henkilö. Asiassa on kysymys lisäksi siitä, onko edunvalvojan tehtävään määrättävä hovioikeuden siihen nimeämä julkinen oikeusavustaja D vai perusturvalautakunnan esittämä sosiaaliohjaaja E. Hovioikeuden tuomio kumotaan siltä osalta kuin julkinen oikeusavustaja D on määrätty edunvalvojaksi. Sosiaaliohjaaja E määrätään A:n ja B:n edunvalvojaksi käyttämään heille kuuluvaa puhevaltaa huostaanottoon liittyvää huoltosuunnitelmaa tarkistettaessa ja sen täytäntöönpanossa. Muilta osin hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Yleinen oikeusavustaja

A:ta tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvaa korvausta koskevassa asiassa avustanut julkinen oikeusavustaja ei ollut tapaturmalautakunnassa eikä vakuutusoikeudessa esittänyt selvitystä A:lle myönnetystä oikeusavusta eikä oikeusapulain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua selvitystä. Sen vuoksi kysymystä siitä, tuliko oikeusavun saajan vastapuolena oleva vakuutusyhtiö velvoittaa oikeusapulain 22 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan valtiolle julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio myös oikeusavustajan tapaturmalautakunnassa ja vakuutusoikeudessa suorittamien toimenpiteiden osalta, ei tutkittu.

Maksuton oikeusavustaja

A:lle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A uudisti vaatimuksensa tapaturmavakuutuslain mukaisten korvausten suorittamisesta. Tämän jälkeen Korkeimmalle oikeudelle toimitettiin oikeusaputoimiston päätös A:lle myönnetystä oikeusavusta sekä selvitys oikeusavustaja Tampere tapaturmalautakunnassa, vakuutusoikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa suorittamista toimenpiteistä aiheutuneista palkkioista. Julkinen oikeusavustaja vaati vakuutusyhtiön velvoittamista korvaamaan A:lle tapaturmalautakunnassa, vakuutusoikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä valtiolle oikeusavustajan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet palkkiot vähennettynä A:n omavastuuosuudella.

Ilmainen oikeusavustaja

Julkinen oikeusavustaja ei ole tapaturmalautakunnassa eikä vakuutusoikeudessa esittänyt selvitystä A:lle myönnetystä oikeusavusta eikä oikeusapulain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua selvitystä asiassa suorittamistaan toimista ja aiheutuneista kuluista. Näin ollen niissä ei olisi voinut tulla arvioitavaksi sanotun lainkohdan 1 momentissa tarkoitettu korvausvelvollisuus valtiolle siinäkään tapauksessa, että A olisi voittanut muutoksenhakunsa. Sen vuoksi ei sanottua korvausvelvollisuutta voida täällä enää tutkia tapaturmalautakunnassa ja vakuutusoikeudessa aiheutuneiden kulujen osalta.

Oikeusavustajan palkkio

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen perustelut lausuen lisäksi, että oikeusapulain 8 §:ssä säädetään siitä, kuka voidaan määrätä oikeusavun saajan avustajaksi. Säännöksen 1 momentin mukaan oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasiassa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp s. 87) mukaan tuomioistuinasialla tarkoitetaan paitsi jo tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaa asiaa myös sellaista asiaa, jota ei ole vielä saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi mutta jota ollaan sinne saattamassa. Yksityinen avustaja voitaisiin siten määrätä jo ennen pääasian vireilletuloa. Tältä osin uusi laki on samansisältöinen kuin oikeusapulailla kumotun maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 3 § (87/1973) oli. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetussa laissa oli myös nimenomainen säännös (1 § 2 momentti) siitä, että maksuton oikeudenkäynti voitiin rikosasiassa myöntää jo esitutkinnan aikana riippumatta siitä, tuleeko asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeusapulain esitöiden mukaan (HE s. 87) on selvää, että yksityinen avustaja on voitava jatkossakin määrätä avustajaksi jo esitutkintavaiheessa.

Kunnallinen oikeusavustaja

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaiselle ei ole palautettu menetettyä määräaikaa, kun asianosaisen julkinen oikeusavustaja tai asianajaja on laiminlyönyt hakea muutosta määräajassa.

Oikeusavustaja ilmainen

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa, eräin laissa säädetyin poikkeuksin, toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Ennen mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksen voimaan tuloa 1.1.2013 lakimiehiltä ei oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen lisäksi edellytetty oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimimiseen lupaa, eikä heille ollut muutenkaan asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. Lakimiesammatin harjoittamiseen ei Suomessa edelleenkään liity minkäänlaista lupa- tai valvontajärjestelmää.